Zásady ochrany osobných údajov

Váš záujem o našu spoločnosť nás veľmi teší. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG mimoriadne vysokú prioritu. Používanie internetových stránok spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG je možné bez uvedenia osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, je spracovanie osobných údajov potrebné . Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a ak na takéto spracovanie neexistuje právny základ, je spravidla potrebné získať súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov
a v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými v danej krajine pre spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť verejnosť rada informovala o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o svojich právach.

Spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG ako správca zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu byť vždy vystavené bezpečnostným rizikám, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám môže každá dotknutá osoba poskytnúť osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napríklad telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG sa opiera o pojmy, ktoré používa európska smernica pre ochranu údajov pri vydávaní nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vopred vysvetliť používané pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto pojmy:

(a) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o pobyte, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

(c) Spracovanie

Spracovanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, či už automatickými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, archivovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie.

d) Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

e) Profilovanie

Profilovanie znamená akékoľvek automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v používaní takýchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo zmeny polohy tejto fyzickej osoby.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemožno priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo správca údajov

Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak účely a prostriedky takéhoto spracúvania určuje právo Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia môžu byť stanovené v práve Únie alebo členského štátu.

(h) Spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

(i) Príjemca

Príjemca znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v súvislosti s osobitnou vyšetrovacou úlohou podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretia strana

Tretia strana znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

k) Súhlas

Súhlas je akýkoľvek slobodne daný konkrétny a informovaný prejav vôle vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení o ochrane údajov je:

Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG.
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Strasse 2
6342 Niederndorf
Rakúsko
Tel.: +43 (0) 5373 62 190
E-mail: salesgronbach.com
Webová stránka: www.gronbach.com

3. meno a adresa koordinátora ochrany údajov

Koordinátor ochrany údajov prevádzkovateľa je:

Anita Pedevilla

Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 2
6342 Niederndorf
Rakúsko
Tel.: +43 (0) 5373 62 190 119
E-mail: datenschutzkoordinatorgronbach.at
Webová stránka: www.gronbach.com

Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť priamo na nášho koordinátora ochrany údajov s akýmikoľvek otázkami alebo návrhmi týkajúcimi sa ochrany údajov.

4. Cookies

Webová stránka spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, pomocou ktorého možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať prostredníctvom jedinečného ID súboru cookie.

Prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie môže spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG poskytovať používateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie možno optimalizovať informácie a ponuky na našej webovej stránke v prospech používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto rozpoznávania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znovu zadávať svoje prístupové údaje, pretože to urobí webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie pamätá položky, ktoré si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou prostredníctvom vhodného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Na našej webovej lokalite môžete kedykoľvek zmeniť aj svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookie. Použite na to tento [borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Link”/]. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

Súbory cookie, ktoré nastavujeme:

[borlabs-cookie type=”cookie-list”/]

5. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií vždy, keď subjekt údajov alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Môžu sa zhromažďovať tieto údaje: (1) typy a verzie používaných prehliadačov, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) webová lokalita, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú lokalitu (tzv. referrer), (4) čiastkové webové lokality, na ktoré pristupujúci systém pristupuje na našej webovej lokalite, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľa internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Príjemcami údajov môžu byť poskytovatelia technických služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia pri prevádzke a údržbe našich webových stránok. Príjemcom a spracovateľom z hľadiska hostingu je spoločnosť Web-Crossing GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck, Rakúsko.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. V prípade údajov používaných na poskytovanie webovej stránky je to spravidla po ukončení príslušnej relácie.

Ak sa údaje ukladajú do protokolových súborov, vymažú sa najneskôr po 14 dňoch. Ukladanie po uplynutí tohto obdobia je možné. V tomto prípade sú IP adresy používateľov anonymizované. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, takže priradenie volajúceho klienta už nie je možné.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú potrebné skôr na (1) správne poskytovanie obsahu našej webovej lokality, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej lokality a reklamy na nej, (3) zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej lokality a (4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Preto spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG analyzuje anonymne zozbierané údaje a informácie na jednej strane a na druhej strane s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov nášho podniku, aby sme v konečnom dôsledku mohli zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje zo súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

6. Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Na základe zákonných ustanovení obsahuje webová stránka spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s naším podnikom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdala, sa uložia automaticky. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby a na účely prípadných následných žiadostí. Na účely spracovania budú vaše údaje vo všeobecnosti a najmä v prípade, že obsah komunikácie, napr. dopyt, nemožno priamo priradiť spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG, ale umožňuje alebo naznačuje alternatívne priradenie určitej partnerskej spoločnosti v sieti Gronbach, napr. z dôvodu výrobných alebo servisných kompetencií, postúpené príslušným spoločnostiam v sieti Gronbach (Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG, Wilhelm Gronbach GmbH, Gronbach GmbH, Gronbach k.s.). Tu prebieha  ďalšie spracovanie v závislosti od žiadosti, ktorú ste podali na základe článku 28 ods. 1 nariadenia GDPR. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám mimo siete Gronbach.
Používame plugin WordPress Antispam-Bee proti spamovým správam, ale bez prenosu alebo porovnávania IP adries.

7. Bežný výmaz a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to ustanovuje európska smernica a nariadenie alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak účel uchovávania prestane platiť alebo ak uplynie doba uchovávania stanovená európskou smernicou a nariadením alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými ustanoveniami.

8. Práva dotknutej osoby
a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má podľa európskej smernice a nariadenia právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

b) Právo na prístup

Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo priznané európskou smernicou a nariadením kedykoľvek bezplatne získať od prevádzkovateľa informácie o osobných údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú, a kópiu týchto informácií. Okrem toho orgán pre európsku smernicu a nariadenie udelil dotknutej osobe prístup k týmto informáciám:

  • účely spracovania
  • kategórie spracúvaných osobných údajov
  • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií
  • ak je to možné, plánované trvanie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania
    existencii práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa, alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu
  • existencia práva na odvolanie sa na dozorný orgán
  • ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
    existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo získať informácie o adekvátnych zárukách v súvislosti s prenosom.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na prístup, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu

Každá osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, má podľa európskej smernice a nariadenia právo požiadať o okamžitú opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, pričom sa zohľadnia účely spracovania.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

(d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, požadovať od prevádzkovateľa bezodkladný výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov a ak spracúvanie už nie je potrebné:

Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na také účely, na ktoré už nie sú potrebné.
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého bolo založené spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a) DS-GVO, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.
Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 DS-GVO.
Osobné údaje boli spracované nezákonne.
Výmaz osobných údajov je potrebný na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa.
Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa článku 8 ods. 1 DS-GVO.

Ak sa uplatní niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a jej pridruženými partnerskými spoločnosťami v rámci siete Gronbach, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie bezodkladne vyhovelo.

Ak osobné údaje zverejnila spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a naša spoločnosť je za ne zodpovedná podľa § 17 ods. 1 DS-GVO, Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG vykoná primerané opatrenia vrátane technických opatrení na kompenzáciu iných prevádzkovateľov za spracúvanie zverejnených osobných údajov, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na vykonanie, s cieľom informovať dotknutú osobu, že požiadala týchto iných prevádzkovateľov o vymazanie všetkých odkazov na osobné údaje alebo kópií či replikácií osobných údajov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné. Zamestnanec spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG zariadi potrebné v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá dotknutá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Presnosť osobných údajov dotknutá osoba namieta počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov.
Spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie používania osobných údajov.
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených spoločnosťou Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG zariadi obmedzenie spracovania.

(f) Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo, ktoré jej priznáva európska smernica a nariadenie, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak je spracúvanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na priamy prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak to nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG.

g) Právo vzniesť námietku

Každá dotknutá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo priznané európskou smernicou a nariadením kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) DS-GVO. To platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG nebude ďalej spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu na účely priameho marketingu, spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG už nebude osobné údaje na tieto účely spracovávať.

Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré vykonáva spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO), pokiaľ takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

S cieľom uplatniť právo na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba má tiež možnosť uplatniť právo namietať v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

(h) Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania.

Každá dotknutá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má právo priznané európskou smernicou a nariadením, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje, za predpokladu, že rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa, a že takéto právo stanovuje primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ktoré zahŕňajú aspoň právo na zásah dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa, vyjadrenie jej názoru a napadnutie rozhodnutia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

i) Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

Každá osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka, má podľa európskej smernice a nariadenia právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

9. Ochrana údajov počas podávania žiadostí a postupu podávania žiadostí

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely vybavenia žiadosti. Spracovanie sa môže uskutočňovať aj elektronickými prostriedkami. Ide najmä o prípady, keď žiadateľ predkladá príslušné dokumenty žiadosti prevádzkovateľovi elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, odovzdané údaje sa uchovávajú na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak prevádzkovateľ neuzavrie so žiadateľom pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú 18 mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti za predpokladu, že s takýmto vymazaním nie sú v rozpore žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Toto uloženie možno kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Stačí poslať e-mail na adresu recruitinggronbach.com. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

10. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby DoubleClick

Správca má na tejto webovej lokalite integrované komponenty DoubleClick od spoločnosti Google. DoubleClick je značka spoločnosti Google, pod ktorou sa predávajú najmä špeciálne online marketingové riešenia pre reklamné agentúry a vydavateľov.

Prevádzkovateľom služby DoubleClick by Google je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Služba DoubleClick by Google prenáša údaje na server DoubleClick pri každom zobrazení, ako aj pri kliknutí alebo iných aktivitách. Každý z týchto prenosov údajov vyvolá požiadavku na súbor cookie v prehliadači subjektu údajov. Ak prehliadač túto žiadosť prijme, spoločnosť DoubleClick nastaví súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Účelom súboru cookie je optimalizácia a zobrazovanie reklamy. Súbor cookie sa okrem iného používa na zobrazovanie reklamy relevantnej pre používateľa a na vytváranie správ o reklamných kampaniach alebo na ich zlepšovanie. Okrem toho sa súbor cookie používa na zabránenie viacnásobnému zobrazeniu tej istej reklamy.

DoubleClick používa identifikátor cookie, ktorý je potrebný na spracovanie technického postupu. ID súboru cookie je potrebné napríklad na zobrazenie reklamy v prehliadači. Spoločnosť DoubleClick môže tiež použiť ID súboru cookie na zaznamenanie toho, ktoré reklamy už boli zobrazené v prehliadači, aby sa zabránilo duplicitnému umiestneniu. Okrem toho ID súboru cookie umožňuje spoločnosti DoubleClick zaznamenávať konverzie. Konverzie sa zaznamenávajú napríklad vtedy, keď sa používateľovi predtým zobrazila reklama DoubleClick a používateľ následne uskutočnil nákup na webovej lokalite inzerenta pomocou toho istého internetového prehliadača.

Súbor cookie DoubleClick neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookie DoubleClick však môže obsahovať ďalšie identifikátory kampane. Identifikátor kampane slúži na identifikáciu kampaní, s ktorými už bol používateľ v kontakte.

Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality prevádzkovanej správcom údajov, na ktorej je integrovaný komponent DoubleClick, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky spôsobí, že príslušný komponent DoubleClick odošle údaje spoločnosti Google na účely online reklamy a zúčtovania provízií. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava poznatky o údajoch, ktoré používa aj na generovanie výkazov o províziách. Spoločnosť Google môže okrem iného sledovať, či subjekt údajov klikol na určité odkazy na našej webovej lokalite.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho súbory cookie, ktoré už spoločnosť Google nastavila, môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti DoubleClick by Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/.

11. Odber nášho newsletter

Na webovej stránke spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber noviniek nášho podniku (formou zaškrtnutia “Áno, pridajte ma, prosím, ako potenciálne zainteresovanú stranu do vašej databázy pre následnú komunikáciu týkajúcu sa vášho dopytu, ako aj noviniek, aktualizácií a inovácií spoločnosti Gronbach v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov”) prostredníctvom kontaktného formulára. Osobné údaje prenášané správcovi pri prihlásení sa na odber informačného bulletinu sú uvedené vo vstupnej maske používanej na tento účel.

Spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a partnerské spoločnosti pridružené k sieti Gronbach (Wilhelm Gronbach GmbH, Gronbach GmbH, Gronbach k.s.) pravidelne informujú svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného bulletinu alebo poštou o podnikových ponukách. Spravodajstvo nášho podniku a partnerských podnikov môže dotknutá osoba dostávať v zásade len vtedy, ak (1) má platnú e-mailovú adresu a (2) sa zaregistruje na zasielanie spravodajstva pre sieť Gronbach. Z právnych dôvodov sa na e-mailovú adresu, ktorú subjekt údajov prvýkrát zadal na zasielanie informačného bulletinu, zašle potvrdzujúci e-mail s použitím postupu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzujúci e-mail slúži na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba povolil prijímanie informačného bulletinu.

Pri registrácii na odber noviniek ukladáme aj IP adresu počítačového systému, ktorý subjekt údajov používa v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie, ktoré prideľuje poskytovateľ internetových služieb (ISP). Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné neskôr vystopovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži ako právna ochrana prevádzkovateľa.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber newslettera sa používajú výlučne na zasielanie nášho newslettera a newsletterov pridružených partnerských spoločností. Každá jednotlivá spoločnosť z pridružených partnerských spoločností v sieti Gronbach môže vystupovať ako odosielateľ informačného bulletinu alebo ako celok, ako sieťová skupina. Okrem toho by mohli byť odberatelia informačného bulletinu informovaní e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služby informačného bulletinu alebo súvisiacej registrácie, ako by to mohlo byť v prípade zmien v ponuke informačného bulletinu alebo zmien technických okolností. Žiadne osobné údaje zozbierané v rámci služby zasielania noviniek sa neposkytujú tretím stranám mimo siete Gronbach. Odber nášho informačného bulletinu a zároveň aj odoberanie informačného bulletinu pridružených partnerských spoločností môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba udelila na účely zasielania informačného bulletinu, môže kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu nájdete príslušný odkaz v každom informačnom bulletine, ako aj pod týmto odkazom. Okrem toho je tiež možné kedykoľvek sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu priamo na webovej stránke správcu alebo informovať správcu o tejto skutočnosti iným spôsobom. Ak sa používateľ odhlási z odberu informačného bulletinu, vykoná sa to súčasne pre spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a pre pridružené partnerské spoločnosti.

12. Sledovanie noviniek

Informačné bulletiny spoločnosti Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a pridružených partnerských spoločností v sieti obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do takýchto e-mailov odosielaných vo formáte HTML a umožňuje zaznamenávanie a analýzu súborov denníka. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti alebo neúspešnosti online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a jej partneri v sieti vidieť, či a kedy subjekt údajov otvoril e-mail a ktoré odkazy v e-maile subjekt údajov vyvolal.

Takéto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v bulletinoch správca uchováva a analyzuje s cieľom optimalizovať zasielanie bulletinov a lepšie prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať samostatné vyhlásenie o súhlase, ktoré v tejto súvislosti poskytli, prostredníctvom postupu dvojitého súhlasu. Po odvolaní prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže. Spoločnosť Gronbach Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG a jej pridružené partnerské spoločnosti v sieti automaticky považujú odstúpenie od odberu informačného bulletinu za odvolanie.

13. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google AdWords

Správca integroval na tejto webovej stránke službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávača Google, ako aj do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred určiť určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google výlučne vtedy, keď používateľ vyhľadá vo vyhľadávači výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy rozdeľujú na webových stránkach relevantných pre danú tému pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na vopred definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagovať našu webovú lokalitu zobrazovaním záujmovo relevantnej reklamy na webových lokalitách spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google a zobrazovať reklamu tretích strán na našej webovej lokalite.

Ak subjekt údajov vstúpi na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy spoločnosti Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií subjektu údajov takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu subjektu údajov. Konverzný súbor cookie sa používa na sledovanie toho, či boli na našej webovej stránke vyvolané určité podstránky, napríklad nákupný košík systému online obchodu, za predpokladu, že platnosť súboru cookie ešte neuplynula. Súbor cookie konverzie umožňuje nám aj spoločnosti Google sledovať, či subjekt údajov, ktorý navštívil našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy AdWords, uskutočnil predaj, t. j. dokončil alebo zrušil nákup tovaru.

Údaje a informácie zozbierané pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na zostavovanie štatistík návštevnosti našej webovej stránky. Tieto štatistické údaje o návštevách zase používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí sa k nám dostali prostredníctvom reklám AdWords, t. j. na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Vždy, keď subjekt údajov navštívi našu webovú lokalitu, osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré subjekt údajov používa, sa prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického procesu zdieľať s tretími stranami.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google AdWords nastavila, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z ktoréhokoľvek internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google Remarketing

Správca integroval na tejto webovej stránke služby remarketingu spoločnosti Google. Remarketing Google je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí už predtým navštívili webové stránky spoločnosti. Integrácia služby Google Remarketing tak umožňuje spoločnosti vytvárať reklamu súvisiacu s používateľom a následne zobrazovať používateľovi internetu reklamu zodpovedajúcu jeho záujmom.
Spoločnosť prevádzkujúca služby remarketingu Google je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Účelom remarketingu Google je zobrazovanie záujmovo relevantnej reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom reklamnej siete Google alebo ich zobrazovať na iných internetových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.
Spoločnosť Google Remarketing nastaví súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Súbor cookie umožňuje spoločnosti Google rozpoznať návštevníka našej webovej stránky, keď následne navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom zobrazení webovej stránky, na ktorej je integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje spoločnosti Google. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Google poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré využíva okrem iného na zobrazovanie záujmovo relevantnej reklamy.

Prostredníctvom súboru cookie sa ukladajú osobné údaje, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Vždy, keď subjekt údajov navštívi našu webovú lokalitu, osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré subjekt údajov používa, sa prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom vhodného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už bol nastavený službou Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba z ktoréhokoľvek internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads a vykonať v ňom požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Zásady ochrany osobných údajov pri písmach Adobe

Na našich webových stránkach používame službu Adobe Typekit, službu hostingu webových písiem. Poskytovateľom služieb je americká spoločnosť Adobe Inc. Za európsky región zodpovedá írska spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko.

Spoločnosť Adobe spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Radi by sme upozornili, že podľa stanoviska Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA. To môže byť spojené s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Spoločnosť Adobe používa tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 DSGVO) ako základ pre spracovanie údajov s príjemcami nachádzajúcimi sa v tretích krajinách (mimo Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, t. j. najmä v USA) alebo prenos údajov do týchto krajín. Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje spĺňali európske normy ochrany údajov, aj keď sa prenášajú do tretích krajín (napríklad do USA) a tam sa ukladajú. Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Adobe zaväzuje dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto ustanovenia vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete okrem iného tu: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Viac informácií o spracúvaných údajoch a štandardných zmluvných doložkách spoločnosti Adobe nájdete na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov od AdSimple

16. Používanie sledovacieho pixelu Facebook

Na webovej stránke používame aj zásuvné moduly (Facebook Open Graph, predtým: Facebook Social Graph) spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA alebo jej dcérskej spoločnosti Facebook Ireland Ltd, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko (“Facebook”) na integráciu prvkov (napr. verejných príspevkov na Facebooku).

Ak má používateľ vo svojom internetovom prehliadači aktivované skripty a nemá nainštalovaný blokátor skriptov, jeho internetový prehliadač vytvorí priame spojenie medzi internetovým prehliadačom používateľa a serverom Facebooku a odošle osobné údaje (napr. IP adresu) spoločnosti Facebook bez toho, aby sa na to osobitne pýtal. Po prihlásení je možné údaje priamo priradiť k profilu používateľa na Facebooku. Nadácia DFL nevie, ktoré údaje Facebook spája s prijatými osobnými údajmi a na aké účely Facebook tieto údaje používa.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

Ak používateľ nechce, aby spoločnosť Facebook mohla spájať návštevu webovej stránky s jeho používateľským účtom na Facebooku, mal by sa odhlásiť zo svojho používateľského účtu na Facebooku a deaktivovať spúšťanie obsahu skriptov z Facebooku vo svojom internetovom prehliadači (napr. pomocou blokátorov skriptov z www.noscript.net alebo www.ghostery.com).

17. Používanie programu WordFence

Prevádzkovateľ integroval do svojej webovej stránky doplnok “WordFence”, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi rozšírené bezpečnostné funkcie. Na tento účel WordFence umožňuje prehľad o návštevníkoch webovej lokality, ako aj ďalšie funkcie na zachovanie bezpečnosti. Procesor je tak chránený pred útokmi hrubou silou, hackerskými útokmi a škodlivým softvérom. Na túto ochranu spoločnosť WordFence nastaví súbor cookie v systéme používania subjektu údajov. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Používajú sa na ukladanie prístupových údajov a na optimalizáciu technických a obsahových aspektov webovej stránky zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľom zásuvného modulu je spoločnosť Defiant, Inc,1700 Westlake Ave N Ste 200, Seattle, WA 9810. Informácie o ochrane údajov prevádzkovateľa nájdete na adrese https://www.wordfence.com/privacy-policy/.

18. Právny základ spracovania

Článok 6 I písm. a DS-GVO slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské operácie, pri ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade spracovateľských operácií, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protiplnenia, spracúvanie je založené na článku 6 I písm. b DS-GVO. To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok o našich produktoch alebo službách. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, na základe ktorej je spracovanie osobných údajov nevyhnutné, napríklad na plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 I písm. c DS-GVO. V ojedinelých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by sa stalo napríklad v prípade, ak by sa návštevník zranil v našich priestoroch a v dôsledku toho by bolo potrebné poskytnúť jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa spracovanie zakladalo na článku 6 I písm. d DS-GVO.
Nakoniec, spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 I písm. f DS-GVO. Spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto operácie spracovania sú nám povolené najmä preto, že ich európsky zákonodarca výslovne spomenul. V tejto súvislosti zastával názor, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 druhá veta všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

19. Oprávnené záujmy pri spracúvaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f DS-GVO, naším oprávneným záujmom je vykonávanie našej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

20. Doba uchovávania osobných údajov

Kritériom pre trvanie uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

21. Právne alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia údajov

Informujeme vás, že poskytovanie osobných údajov je niekedy vyžadované zákonom (napr. daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. informácie o zmluvnom partnerovi).
Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám subjekt údajov poskytol osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzavretá.
Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou musí dotknutá osoba kontaktovať niektorého z našich zamestnancov. Náš zamestnanec dotknutej osobe v každom jednotlivom prípade vysvetlí, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou alebo či je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

22. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

23. Úprava našich zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov v prípade právnych požiadaviek alebo zmien služieb. Po opätovnej návšteve budú tieto zmeny/doplnenia/aktualizácie platné.

24. Námietka voči reklamným e-mailom

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

25. Šifrovanie SSL

Na zabezpečenie prenosu údajov používame najmodernejšie šifrovanie (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov je k dispozícii na webovej stránke https://www.gronbach.com/datenschutz a môžete si ho tiež vytlačiť a uložiť.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené generátorom vyhlásenia o ochrane údajov od spoločnosti datenschutz bedeutung v spolupráci so spoločnosťou RC GmbH, ktorá recykluje použité notebooky, a právnikmi pre zdieľanie súborov spoločnosti WBS-LAW.

Kategórie


Divízie

Technológie

Produkty

Odvetvia

Skupina spoločnostíLokality


Gronbach po celom svete

Social